ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

  รายวิชาที่มีอยู่

  การวางแผนการฟักไข่ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน การจัดการโรงฟัก การจดบันทึกข้อมูลการฟักไข่

  ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติ
  ตามแม่บทบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง

   

  คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมสินค้า โดยการทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี การตรวจนับ การตีราคาสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวด

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน การคำนวณกำไรหรือขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว การคำนวณยอดซื้อสินค้า การคำนวณยอดขายสินค้า การคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามระบบบัญชีเดี่ยว การคำนวณโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้น การจัดทำงบการเงิน

   

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การปริวรรตเงินตรา การรวมธุรกิจ การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ และการจัดทำงบการเงินรวม

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ วิธีการปฏิบัติงานในสำนักงาน การจัดเอกสารสำคัญต่าง ๆ การให้คำแนะนำการสำรองทางการท่องเที่ยว การให้รายละเอียด เงื่อนไขทางการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ การสะกดคำด้วยคำศัพท์สากลที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว ขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสาร การแก้ไขปัญหาและเทคนิคในการให้บริการลูกค้าในสำนักงาน

                                   ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและบทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการผลิตพืช ประเภทและชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การเลือก การเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เทคนิคการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเตรียมและการใช้ สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืช                                           

   

  1. แนวคิด/สาระสำคัญ   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได้สาระครบถ้วนจึงได้จัดทำโครงการสอนรายสัปดาห์ ทั้งหมด 18 สัปดาห์ โดยแบ่งตามขนาดเนื้อหาในบทเรียน ซึ่งบางบทเรียนอาจต้องแบ่งหัวข้อสอนใน  2 สัปดาห์/บทเรียน ทั้งนี้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

   

  คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบ
  ของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับแรงงาน ชั่วโมงทำงานอัตราค่าแรง
  ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายการผลิต
  การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือ
  แบบต่อเนื่องต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุงปิดบัญชี
  การจัดทำงบต้นทุนผลิต

  ศึกษาและฝึกทักษะในการทำงานวิจัยในรายวิชาชีพการโรงแรม  ความรู้เบื้องต้นของการวิจัย ประเภทของงานวิจัย แบบแผนการวิจัย ความเที่ยงตรงของงานวิจัย การวิเคราะห์และเลือกปัญหาในการทำวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัย เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การวางแผนการรวบรวมข้อมูล เทคนิคการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย เทคนิคในการหาคุณภาพเครื่องมือ เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย และเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย  เทคนิคการนำเสนองานวิจัย

  คําอธิบายรายวิชา

              ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร  สมบัติของสารบริสุทธิ์  สถานะแกสอุดมคติ กฎของอุณหพลศาสตร  สเกลอุณหภูมิ  พลังงาน  ระบบควบคุม  เอนทัลป (Enthalpy)  เอนโทรป (Entropy) กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน  วัฏจักรกําลังเบื้องตน  วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ

   

  คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนเงินบริจาค การคำนวณภาษี วิธีการกรอกแบบและกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบันทึกบัญชีตามประมวลรัษฎากร

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สรีรวิทยาในการเจริญเติบโตของพืชที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม     การเขตกรรม  ธาตุอาหาร น้ำ  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์แสง   การหายใจ  วัฏจักรไนโตรเจนและปัจจัยอื่น ๆ   การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาในการผลิตและปรับปรุงผลผลิตพืช

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะพืช  รูปแบบของการเจริญและพัฒนาการของเนื้อเยื่อไปเป็นเอมบริโอและอวัยวะ   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืชและประยุกต์ใช้ทางการเกษตร  ธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  การประเมินคุณภาพและจัดการผลิตผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และจำหน่าย  ระบบข้อมูลสารสนเทศและการเงินการบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็กความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริการ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในองค์กร ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ฝึกการสนทนา โต้ตอบกับลูกค้าในบริบทที่หลากหลาย การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ สินค้า และบริการ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์ำลอง สถานการณ์จริงในสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง อ่านคู่มือปฏิบัติงาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบัติงานและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนองาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณ์การผลิต ธุรกิจและการตลาดเมล็ดพันธุ์ หลักการผลิต เมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ องค์ประกอบของเมล็ด พันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ กระบวนการผลิต ปฏิบัติดูแลรักษา เก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การประเมินคุณภาพและจัดการผลิตผลเพื่อการจำหน่ายระบบข้อมูลสารสนเทศและการเงินการบัญชีเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจการรับรองเมล็ดพันธุ์ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช และพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์

  คําอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง  การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ  ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ   การบันทึก  การจัดเอกสารทางเครื่องพิมพ์

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มเพื่อการผลิตพืช การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการทำฟาร์ม  การสำรวจและวางผังพื้นที่ใช้สอย อาคาร โรงเรือนและสิ่งอำนวยความสะดวก  การจัดหาและเลือกใช้เครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์ในฟาร์มผลิตพืช   รูปแบบและการบริหารกิจการงานฟาร์มผลิตพืช   การจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)  การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตและการประเมินผลความสำเร็จของการจัดการฟาร์มผลิตพืช  และระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มเพื่อการผลิตพืช

            ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติฐานตามแม่บทการบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี

  คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปุ๋ยและบทบาทของปุ๋ยในการพัฒนาการผลิตพืช ประเภทและชนิดของปุ๋ย พ.ร.บ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย กระบวนการผลิตปุ๋ย การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ เก็บรักษา ขนส่งและจัดจำหน่าย เทคนิคการใช้ปุ๋ย ปัญหาและความเสียหายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเนื่องจากการใช้ปุ๋ยและวิธีการแก้ไขปัญหา และระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและใช้ปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอิเล็กโทรไลซิส ตัวประกอบของการแยกขั้ว (polarization factor) การเตรียมงานสำหรับการชุบโลหะ ถังและอุปกรณ์ต่างๆ การคำนวณพลังงานที่ต้องการใช้งาน วิธีในการประจุและรักษาแบตเตอรี่Ni - iron และ Ni - cadmium องค์ประกอบและวัสดุของแบตเตอรี่ พิกัดความจุของแบตเตอรี่ การตรวจสอบพลังงาน (Energy Auditing) เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงเส้นแบบวงจรเปิดและวงจรปิด แบบจำลองของระบบกายภาพกราฟ การเคลื่อนที่ของสัญญาณ ระบบทางกลไฟฟ้า การพิจารณาระบบที่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์สถานะคงที่ของระบบควบคุมแบบพี ไอและดี การตอบสนองของระบบ การออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอดี ตัวควบคุม พีไอดี แบบลีด แบบแล็ก และแบบลีด-แล็ก การออกแบบและจำลองผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

        ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังเสถียรภาพ  แบบชั่วครู่ การดำเนินงานระบบอย่างประหยัด โคออร์ดิเนชันของฉนวน การต่อลงดิน การไหลของโหลดและการ  ควบคุมการไหลของโหลดระบบสายส่ง

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณออกแบบเขียนแบบ ประมาณการการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายกำลัง แสงสว่าง สื่อสารระบบป้องกัน ระบบไฟฟ้าภายใน นอกอาคารและในโรงงานวิเคราะห์จุดคุ้มทุนผลกำไร ค่าความเสี่ยง การจัดส่งวัสดุรายงานผลการปฏิบัติงานในงานระบบไฟฟ้า

              ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของเครื่องควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ3 เฟสการควบคุมแบบเปิด ปิดการควบคุมมุมเฟสที่ใช้กับวงจรไซโคลคอนเวอร์เตอร์ 1เฟส และ 3 เฟส เทคนิคการควบคุมอื่นๆที่ต่างจากนี้การกำเนิดสัญญาณพัลซ์ การประยุกต์ใช้กับแหล่งจ่ายกำลังแบบปรับค่าได้ ยูพีเอส วงจรเริ่มเดินมอเตอร์โดยใช้โซลิดสเตตเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสถิต ระบบ เอชวีดีซี และการชดเชยกำลังรีแอ็กทีฟ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย Protocol TCP/IP, Client-Server, DNS, SUBNet, FTP, Telnet, E-mail, WWW การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหาร จัดตำรับอาหารมาตรฐาน รายการเครื่องดื่ม การวางแผน การจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา แบฟอร์มต่างๆ การคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาขาย และฝึกปฏิบัติการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม