ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

  รายวิชาที่มีอยู่

  ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานโครงสร้าง คุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและ

  กระแสสลับ แบบ 1 เฟส หลายเฟส หม้อแปลงไฟฟ้า การอ่านข้อมูลจากเนมเพลทเครื่องกล อุปกรณ์และวงจรป้องกัน วงจรควบคุมแบบต่าง ๆ การเดิน การหยุด การหมุนกลับทาง การควบคุมความเร็ว เครื่องมือในระบบควบคุมการต่อวงจรป้องกัน วงจรควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การต่อเครื่องมือวัดในระบบควบคุม การตรวจทดสอบ และการแก้ไขข้อบกพร่องของวงจรควบคุม

  ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะมีโหลดและไม่มีโหลด โวลท์เตจเรกกูเรชั่นและการหาซิงโครนัสอิมพีแดนซ์ การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมอเตอร์ซิงโครนัส วงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรม การปรับแต่งค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ หลักการทำงานและลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสและหนึ่งเฟสแบบต่าง ๆ วิธีการเริ่มเดิน

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบไฟฟ้าและการสื่อสาร การเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง การแยกหมวดหมู่วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ การประมาณราคา งานอ่านแบบและสัญลักษณ์ งานถอดแบบและประมาณราคาและแบบเสนอราคา สายไฟฟ้า ท่อไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมของระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและสื่อสาร

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปรับสภาวะอากาศ จากแผนภูมิไซโครเมตริก ส่วนประกอบและ หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบระเหยสารทำความเย็นโดยตรงและแบบน้ำเย็น การคำนวณโหลดความร้อนและเลือกชนิด ขนาด เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม การติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

  คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุม รับ และส่ง สัญญาณ ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน การเชื่อมต่อกับระบบกำลัง

  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการทำงานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ

  2. สามารถออกแบบวงจร ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ทั้งแบบเชิงกล และแบบไฟฟ้า

  3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

   

  สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม

  อัตโนมัติ

  2. ออกแบบวงจร ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบเชิงกลตามเงือนไขของงาน

  3. ออกแบบวงจร ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้าตามเงือนไขของงาน

   

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้น อุปกรณ์ในระบบ การเขียนผังวงจร การออกแบบและเขียนวงจรควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการการติดตั้งระบบไฟฟ้า
  ระบบจ่ายกำลังแสงสว่าง สื่อสาร ระบบป้องกันระบบไฟฟ้าภายใน นอกอาคารและในโรงงานวิเคราะห์จุดคุ้มทุนผลกำไร ค่าความเสี่ยง การจัดส่งวัสดุรายงานผลการปฏิบัติงานในงานระบบไฟฟ้า

            ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส ฟังก์ชันลอจิก ตารางความจริง สัญลักษณ์ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน แผนผังคาโนห์ คุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิกต่าง ๆ ต่อและทดสอบวงจรลอจิก วงจรคอมไบเนชัน (Combination circuit) วงจรฟลิปฟลอป (Flip Flop) วงจรนับและแสดงผลเบื้องต้น

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบชนิด2 ขั้วของโครงข่ายไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ไจเรเตอร์ และหม้อแปลงอุดมคติ การแบ่งชนิดของโครงข่าย ทฤษฎีกราฟของโครงข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างเมตริกซ์ของกราฟ ทฤษฎีของเทเลเจน การวิเคราะห์ด้วยโนดและ วงรอบ การแทนโครงข่ายด้วยตัวแปรสเตท และการหาค่าเฉลี่ยเชิงเวลา ใช้โปรแกรมจำลองวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า

  คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคการจัดการ การควบคุม ระเบียบปฏิบัติการป้องกันอันตรายและผลกระทบจากการปฏิบัติงานด้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกฎหมายค้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสกลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การควบคุม การป้องกันอันตรายและผลกระทบจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

                     ศึกษาเกี่ยวกับ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ เทคนิคการสร้าง  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์การ หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ หลักการประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ สังคม การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงานที่ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

  คำอธิบายรายวิชา      

         ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ทฤษฏีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดำเนินชีวติ

  คำอธิบายรายวิชา

             อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมต้นทุนแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุน ระบบการจัดซื้อ ระบบการตรวจรับสินค้า การเก็บรักษา การเบิกจ่าย   การคำนวณต้นทุนสินค้าและบริการ การวางแผนค่าแรงงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าแรงงาน คำนวณงบประมาณล่วงหน้า และประเมินผลการใช้งบประมาณ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการควบคุมต้นทุน

  คำอธิบายรายวิชา
               ศึกษาคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟ้า เขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า เขียนแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้า เขียนแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเขียนแบบทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฟฟ้า การพล็อตแบบลงกระดาษให้ขนาดถูกต้องตามสเกลที่กำหนด

   

  คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงานวงจรควบคุม และประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมจำลอง และการเขียนโรแกรมทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น

  คำอธิบายรายวิชา  

                         ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเครื่องมือกลสําหรับการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในระบบควบคุม โดย Numerical Control (NC) ระบบการเคลื่อนที่ ลักษณะและชิ้นของระบบ ตัวขับ NC โครงสร้างของโปรแกรม ซี เอน็ ซี รหัสคําสั่ง การบนัทกึข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบจุดไปจุด แบบเชิงเส้น ตรง เชิงเส้นโค้ง การเลือกพารามิเตอร์ การเตรียมแผนงาน  การ Setup เครื่องจักรและการบำรุงรักษาเบื้องต้น 

  ศึกษาและปฎิบัติเกียวกับการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและเครื่องยนต์์เล็กดีเซลตามคู่มือ  การใช้เครื่องมือในการถอดประกอบ การตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็ก การบำรุงรักษาและการบริการระบบต่างๆของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล ร่วมทั้งการประเมินราคาค่าบริการ

  คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  พลังงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า  และการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์  ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี 
  การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ  กาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่ หรือปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง

  ศึกษาและปฏิบัติ Computer organization, Digital Logic Circuits, Number Systems, CPU (Central Processing Unit), Memory, Input Output, Secondary Storage Devices, Computer Peripherals, RISC (Reduced Instruction Set Computer) & CISC (Complex Instruction Set Computer) Architecture, System Programming, Operating Systems, Multitasking, Multithreading, Process Management, Memory Management, File Management, Compilers

  ศึกษาเกี่ยวกับหลักกลศาสตร์ การได้เปรียบเชิงกลทางกายภาพของคานดีด คานงัด พื้นเอียง ลิ่ม ล้อ เพลา รอก แรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความเร็ว ความเร่ง จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน คำนวณและประยุกต์ใช้หลักกลศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับออกแบบชิ้นส่วนในงานเครื่องมือกล

   

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  สอนระดับ ปวส.1

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

            ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิดส่วนประกอบ การทำงาน การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน ปฏิบัติ งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรูและรีมเมอร์ งานลับคมตัด มีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุลของวัตถุ และการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  งาน กำลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น  คลื่นกล  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

  ศึกษา และปฏิบัติการถอดประกอบชิ้นส่วนของจักรยานยนต์  และระบบต่าง ๆ การใช้เครื่องมือถอดประกอบ  ตรวจสอบชิ้นส่วน  ความปลอดภัย  ในการทำงาน  การบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์

  กลฬศษสตร์

  คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  พลังงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า  และการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์  ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี  การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ  กาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่ หรือปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง

  ขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

  29-4201-2402   การบัญชีชั้นกลาง 1                        

  คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


  คำอธิบายรายวิชา 

              ศึกษาและปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศตามประมวลรัษฏากร และกฎหมายอื่น  ที่เกี่ยวข้องได้แก่  ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์  ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร รวมทั้งภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ 

  ศึกษาและปฏิบัตินโยบายการบัญชี    การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด  การบันทึกเกี่ยวกับสัญญาเช่า   การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย   ธุรกิจขายผ่อนชำระ  สัญญาก่อสร้าง   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้   กองทุนและกิจการไม่หวังผลกำไร

  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ศึกษาและปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่น ๆ วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน ความแตกต่างระหว่าง การวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี ผลกระทบทางการบัญชีที่มีต่อสังคม จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน กระบวนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินของธุรกิจบริการ ธุรกิจพณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม โดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีสำหรับธุรกิจอย่างเหมาะสม

  ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการต่อการ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน องค์ประกอบ ของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ บริหารจัดการในภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม การ ปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่น การจัดการทรัพยากร มนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและการดูสารในงานอาชีพจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
  การพูดนำเสนอการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ การเสนอขายสินค้าและบริการ การพูดสาธิต  การพูดอภิปราย การพูดในโอกาสต่างๆ ในที่ประชุมชน การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านคู่มือกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ การเขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์ โครงการและรายงานเชิงวิชาการ 

  คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพ โดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน เน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล เพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

  จุดประสงค์รายวิชา

  1.เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ การเป็นพลเมืองดี

  2.เพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

  สมรรถนะรายวิชา

  คำอธิบายรายวิชา

   

   

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข  การพิมพ์คำ การพิมพ์ประโยค  การคำนวณคำสุทธิ การพิมพ์หนังสือภายนอก การพิมพ์หนังสือภายในและการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

  ศึกษาหลักสุนทรียศาสตร์ ความเข้าใจในทัศนศิลป์สาขาต่างๆ ปลูกฝังความซาบซึ้ง ความสำนึกในคุณค่าของผลงานศิลปะไทย และสากล รวมทั้งวิจารณ์ผลงานศิลปะทัศนศิลป์สาขาต่างๆ

  คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักการบริหารงานวางแผนจัดการ การผลิตงานมัลติมีเดีย ด้านงานบุคคล งบประมาณ ขั้นตอนการผลิต ติดตาม ตรวจสอบประเมิน แก้ไข ปรับปรุง รายงานผล และเผยแพร่ชิ้นงานมัลติมีเดียเพื่อธุรกิจ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทยประเภทของอาหารไทยการจัดสำรับอาหารไทย
  การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสดอาหารแห้งเครื่องเทศสมุนไพรการเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนลักษณะที่ดีของอาหารไทยหลักการวิธีการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยการจัดตกแต่งการบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาอาหาร

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโภชนะในอาหารสัตว์ กระบวนการ      เมทาบอลิซึม บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารหลัก การคำนวณสูตรอาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพและเคมี และการวางแผนและการจัดการโภชนะอาหารเพื่อการพัฒนางานเลี้ยงสัตว์

            ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  ประเภทและชนิดของศัตรูพืช การสำรวจและการระบาดของศัตรูพืช  วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  การบริหารศัตรูพืช  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเลือกใช้วิธีการในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช และมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร  และระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและบริหารการฝึกอบรมตามสายอาชีพการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอการประเมินผล สรุปผลการฝึกอบรมและปฏิบัติการเป็นผู้สอนงาน

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ บนแพลตฟอร์มและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่หลากหลาย การสืบค้นและการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ดำเนินการกับสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

  คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของสถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร พื้นฐานการคำนวณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน หลักการวางแผนการทดลองทางการเกษตร การวางแผน การทดลองทางการเกษตรแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแปลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การนำโปรแกรม สำเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ และการเขียนรายงานผลการทดลอง

  คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) การจําแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนการผลิต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลและการนําไปใช้ประโยชน์ การจัดจําหน่ายและทําบัญชี

        คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช  หลักการและวิธีการขยายพันธุ์พืช  การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ  เทคนิควิธีการขยายพันธุ์พืช  วัสดุและอุปกรณ์ในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช  การเตรียมสถานที่  สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช   การวางแผนการผลิตพันธุ์พืชเพื่อการค้า  กระบวนการผลิตและปฏิบัติดูแลรักษา  การจัดการผลิตผล การบริการและการขนส่งเพื่อจำหน่ายเชิงธุรกิจ  และระบบข้อมูลและสารสนเทศในการดำเนินงานธุรกิจปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช

  ศึกษาความหมายและลักษณะของวัฒนธรรม ประเภท ความสำคัญ และคุณค่าของวัฒนธรรม วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของไทย ประเพณีในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ

   คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยความปลอดภัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การควบคุมการป้องกันอันตรายและผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงานแสดงนิทรรศการ ประเภทและรูปแบบการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงานแสดนิทรรศการ การวางแผนการตลาด การจัดการและการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน แนวโน้มธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงานแสดงนิทรรศการ

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน องค์ประกอบของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ บริหารจัดการในภาวะการณ์เป็นผู้นำและผู้ตาม การปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

  คำอธิบายรายวิชา       

             ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกลยุทธ์การบริหารการจัดการโรงแรมประเภทต่าง ๆ   การวางแผนและการวิเคราะห์กลยุทธ์ การบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพ กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนและผลกำไร กลยุทธ์การขายและการตลาดที่เหมาะสมกับประเภทโรงแรมและการเพิ่มรายได้ของแผนกต่าง ๆ การจัดระบบบริการและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจัดการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภายในองค์การและการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงแรมตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ ระบบความปลอดภัย และประกันภัย

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการหรือปัญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม วิเคราะห์หาทางแก้ไขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จัดทำรายงานและนำเสนอ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ บนแพลตฟอร์มและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่หลากหลาย การสืบค้นและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ดำเนินการกับสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน  การบริหารจัดการ 

         ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของโปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  และสามารถแสดงความรู้ในการใช้งานโปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์เพื่อความรวดเร็วแม่นยำในระดับมาตรฐาน ทั้งพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษ พิมพ์งานขั้นผลิตในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ